It Deiboek

GEARTSJE hat skjin har nocht fan de djippe earmoede, de honger en de kjeld. Se wol in better libben foar har heit en mem, foar harsels en foar alle oare minsken yn ús lân. Dêr wol se foar stride, ek al is har mem dêr poer op tsjin. En stride docht se, mar dat bringt har swier yn ’e problemen...

NIELS uit Tilburg komt met zijn familie in het Friese Boazert terecht als zijn moeder burgemeester wordt van Boazeradiel. Echt blij wordt hij daar niet van. Het is saai en leeg in Boazert. Niels mist de stad en zijn vrienden. En had hij maar een ‘gewone’ moeder, eentje die minder opvalt.

In twatalich ferhaal oer in Frysk famke fan doe en in ‘Hollânske’ jonge fan no: wat hawwe dy mei-inoar te krijen? Wat is der oan ’e hân mei in skilderij en hokker rol spilet it deiboek fan Jehannes de Groot?
In (foar in part wier bard) ferhaal oer striid, moed én echte freonskip.

 

'Mooi, sa’n boek oer in ynspirearjend Frysk famke. As minsken net te skiterich binne en in oar helpe, komme we in hiel ein.'
Habtamu de Hoop
‘In moaie miks fan feiten en fiksje.
It libben fan doe, ferbûn mei dat fan no,
mei deselde ynstek: opkomme foar dysels, mar ek foar oaren.
Net allinne: ikke en de oare kin stikke!'
Foppe de Haan
Foto’s : collectie Tresoar
In opdracht