De trije klokketiers fan Koartsweagen / De drie klokketiers

Pier giet mei syn klasse op skoalreiske nei Koartsweagen. As er mei Lars, syn
freon, alfêst op Google-maps de kampearbuorkerij opsiket, krije se in idee. It hôf tsjinoer de pleats: soe der nachts wat te belibjen wêze? Noortje, dy’t ek altyd wol yn
is foar wat aventoer, giet grif mei!

En sa begjint in frjemd ferhaal. In ferhaal fan klokken dy’t Pier wol heart, mar de oaren net. Fan in brief fan hûndert jier âld. Fan in klok yn Brabân, in klok dy’t werom moat nei Koartsweagen, om in man dy’t al lang dea is lokkich te meitsjen.

Pier gaat met zijn klas op schoolreisje naar Kortezwaag. Als hij met Lars, zijn vriend, alvast op google-maps de kampeerboerderij opzoekt, krijgen ze een idee.
De begraafplaats tegenover de boerderij: zou daar ‘s nachts iets te beleven zijn?
Noortje, die altijd wel in is voor wat avontuur, wil vast wel mee!

En zo begint een vreemd verhaal. Een verhaal over klokken die Pier wel hoort, maar de anderen niet. Over een brief van honderd jaar oud. Over een klok in Brabant, een klok die terug moet naar Kortezwaag om een lang geleden gestorven man gelukkig te maken.

De trije klokketiers fan Koartsweagen/De drie klokketiers maakt deel uit
van De klok moat werom, onderdeel van het Leeuwarden-Fryslân 2018
project Under de Toer.


In opdracht